Sabath 9/4/10

Bài chia xẻ của Nguyễn Minh Trí: Hội Thánh Còn Sót Lại   

English Translation by Ngọc Liên

Nhạc:

Trịnh Tùng: Giê-Su Đấng Yêu Thương