Sabbath 9/5/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Một Thân Nhiều Chi Thể