Sabbath 1/19/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Phục Hưng Khẩn Cấp" 

Nguyễn Thị Ngọc Liên thông dịch