Sabbath 10/15/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Điều Răn Thứ Nhất 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: The First Commandment