Sabbath 10/17/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chúa Nói Với Ta Cách Nào?