Sabbath 10/22/11

Bài chia xẻ của Jessica Trịnh: Kế Hoạch Cứu Rỗi  

Nguyễn THị Ngọc Liên thông dịch