Sabbath 10/26/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: " Sự Uốn Nắn Của Cha Mẹ"  

Lời chứng của Lâm Hoàng Trinh

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/nwqYy4WKcrs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhac: "Chúa Đưa Tôi", nhóm học Kinh thánh El Monte hợp ca  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Father's Love"