Sabbath 10/29/11

Bài chia xẻ của Jessica Trịnh: Ngày Chuộc Tội 

Nguyễn Thị Ngọc Liên thông dịch