Sabbath 11/14/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinn: Hãy Nói Lẽ Thật   

Lễ Tiệc Thánh