Sabbath 11/15/14
Bài chia sẻ của ông Lương Công Bội: "Vui Trong Hoạn Nạn" Nhạc: "Phụng sự", Kezia Tuyết Nguyễn hát