sabbath 11/2/13

Bài chia xẻ của Ông Nguyễn Minh Trí: "Khám Phá Lòng Vui Mừng Tạ Ơn"  

Lời chứng của Simon Chan, Nguyễn Đình Phụng thông dịch  

Nhạc: "An Ninh Thay", Lê Hoàng Yến trình bày

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ELCXTfFf8eE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Jessica Trịnh: "God is Real"