Sabbath 11/23/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Nguồn Gốc Của Sa-tan"  

Nhạc: "Nguyền Hiến Đời Con" tứ ca El Monte 

Testimony: Laure phan on Canvassing 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguễn Khắc Vinh: "Origin of Satan"