Sabbath 11/24/12

Bài chia xẻ của John Huỳnh nhân dịp lễ Tạ Ơn 2012: "Chúa Muốn Bạn Ở Đâu?"  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch