Sabbath 11/5/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Phó Sự Sống Mình  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: No Greater Love 

Lễ Tiệc Thánh