Sabbath 12/15/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Chúa Kể Chuyện Giáng Sinh"  

Lời chứng của John Huỳnh:

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/IKETc5W2JMs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Christmas Story According To Jesus"