Sabbath 12/6/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Hãy Thận Trọng Trong Lời Nói"