Sabbath 12/7/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Chiến Lược của Sa-tan"