Sabbath 2/20/10

Bài giàng thứ nhì trong loạt bài về sách Đa-ni-ên của Muc sư Nguyễn Khắc Vinh: Chúa Biết Trước Tương Lai