Sabbath 2/26/11

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Kiêng Ăn Cầu Nguyện