Sabbath 2/9/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip Tết 2013: "Mùa Xuân Hy Vọng" 

Nguyễn Thị Ngọc Liên thông dịch