sabbath 3/18/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Con Đường Dẫn Đến Đâu"   

Lời chứng của Lê Hoàng Yến:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3tMw9AYjv7c?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>