Sabbath 3/16/13

Bài chia xẻ của Nguyễn Minh Trí :"Hãy Tấn Tới Trong Ân Điển"  

Nhạc: "Dẫu Con Là Ai", bà Nguyễn Ngọc Hiển hát 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Vương Đoàn: "Today"