Sabbath 3/22/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Hư Không Của Sự Hư Không" 

Lời chứng của Phạm Hồng Đào:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ATjjLXLf-Oo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>