Sabbath 3/23/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Trong Cậy Mọi Sự" 

 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Hopes All Things"