Sabbath 3/8/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm"  

Lời chứng của Jesse Arroyo:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/7fwCC4vB3Ak?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>)

Nhạc: "Lắng Nghe Tiếng Chúa", Lâm Phước Thiện hát

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ZBHUDv8s5kc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>)