Sabbath 3/9/13 

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Hay Tin Mọi Sự"    

Nhạc: "Tận Trong Hồn Tôi", Hương Võ Hát   

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Believes All Things"