Sabbath 4/12/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Mục Đích Trong Cuộc Sống"   

Lời chứng của Ông Huỳnh Ben:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/YReXuO_iOfc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Nhạc: "Nhìn Lên Thập Giá", Jenny Phan hát