Sabbath 4/20/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Chẳng Hề Hư Mất"  

 

Nhạc: "Hằng Mơ Đến Đất Ấy", Tứ ca El Monte  

Lời chứng của bà Huỳnh Anh  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Never Fails"