Sabbath 4/26/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Chạy Theo Sự Hư Không"  


Nhạc: "Tôi Biết Đấng Tôi Tin", Lớp Kinh Thánh El Monte hợp ca