Sabbath 4/6/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Dâng Hiến Hết Lòng"  

English translation by John Huỳnh

 

Kêu gọi hứa nguyện dâng hiến