Sabbath5/21/11

Bài chia xẻ của Nguyễn Đình Phụng, sinh viên tại La Sierra Uniersity: Chúa Là Đấng Yêu Thương