Sabbath 5/25/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tôi Chẳng Thiếu Thốn Gì" 

Nhạc: "Nguyền Ngài Dìu Con", Nguyễn Đình Phụng hát 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "I Shall Not Want"