Sabbath 5/26/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Lợi Ích Phát Truyền Đạo Đơn  

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Es-68qredQQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fiVzOFQYZTk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>