Sabbath 5/28/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Ẩn Trú Qua Cơn Bão Lốc" 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Jessica Trịnh: "Follow Me"