Sabbath 5/3/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn khắc Vinh: "Tại Sao Có Lễ Tiệc Thánh"  


Lễ Tiệc Thánh


Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong đêm truyền giảng 5/3/14 : "Người Con Hoang Đàng"