Sabbath 6/1/13

Bài chia xẻ của Elder Gerard Kiememey: "Living God's Bucket List" 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Nhạc: "No More Night", Hoàng Yến hát