Sabbath 6/15/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp lễ Father's Day 2013: "Sự Hy Sinh Đáng Kể"  

English translation by David Quách

Nhạc:

"Tình Cha", Bùi Thiên Nhượng hát  

"Hoài Niệm Cha", Hoàng Yến hát