Sabbath 6/16/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dịp lễ Father's Day 2012: Kinh Nghiệm Người Cha 

English translation by Ngọc Liên

Nhạc:

Ca Đoàn El Monte: Tụng Ca Giê-su & Không Danh Nào Giống Giê-su 

Thanh niên El Monte: Father, I Adore You & He Knows My Name