Sabbath 6/18/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Father's Day 2011: Con Hãy Trở Về  

English translation by Vương Đoàn