Sabbath 6/21/14
Bài chia sẻ của Đoàn Quốc Vương: "Gieo Hạt Giống"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch