Sabbath 6/22/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Dẫn Tôi Vào Các Lối Công Bình"  

   

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh trong phiên nhóm thanh niên: "The Path Of Righteousness"