Sabbath 6/25/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Sự Mầu Nhiệm Của Kinh Thánh  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh (in English): The Bible Today