Sabbath 6/29/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Dầu Tôi Đi Trong Trũng Bóng Chết"  

Nhạc:

"Chúa Ôi Con nay Đến Ngài", Trương Công Khả trình bày  

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "What Does God Have In Store For Us"