Sabbath 7/13/13

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Dầu Đường Lắm Khó Khăn"  

Nhạc: "Niềm Tin", Bà Nguyễn Ngọc Hiển trình bày  

Những lời chứng chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên