Sabbath 7/21/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Hay Nhịn Nhục" 

Nhạc: "Xin Hãy Sai Con", bà Nguyễn Ngọc Hiển hát 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Is Patient"