Sabbath 7/28/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Hay Nhân Từ" 

Nhạc:

"Giê-su Chúa Yêu Tôi", Lâm Phước Thiện hát 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love is Kind"