Sabbath 7/5/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân dip lễ Độc Lập 2014: "Dành Sự Tự Do"
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XeJyozQoBwk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc:
"Có Một Đấng Yêu Thương", Đỗ Khánh Nguyên hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/SbcVYWCO800?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

"Tiếng Chúa Dịu Dàng" Jenny Phan hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/0S9P3y9HLqc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>