Sabbath 8/10/13

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Cầu Xin Những Chuyện Tầm Thường"   

 

Nhạc: "Trước Khi Rạng Đông", Bà Bùi Thiên Nhượng trình bày  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Pray For The Basic Stuff"