Sabbath 8/11/12

Bài chia xẻ của David Quách: "Những Thế Hệ"  

Nguyễn Thị Ngọc Liên thông dịch

Lời chứng của bà Nguyễn Ngọc Hiển  

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Kristi Huỳnh:"Seeing The World Through God's Eyes"