Sabbath 8/16/14
Bài chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Đi Cùng Với Chúa"  


Lễ Tiệc Thánh: